Liceul Tehnologic Agricol Beclean angajează paznic! Conducerea unității de învățământ a anunțat faptul că organizează în această perioadă un concurs pentru ocuparea funcției contractuale de paznic, pentru o perioadă nedeterminată.

Cum locul de muncă este în sectorul bugetar și va fi plătit din fonduri publice, viitorul paznic de la Agricol va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 d) are capacitate deplină de exercițiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pe lângă aceste condiții generale, candidatul ideal mai trebuie să îndeplinească și alte câteva condiții specifice:

– studii medii sau profesionale;

atestat profesional conform Legii nr.333/2003 adeverință prin care să dovedească dobândirea unei calificări profesionale în meseriile: zidar, instalator, tâmplar, zugrav, electrician, fochist.

vechime în specialitatea postului – minimum 3 ani absolvent al cursului de calificare de baza „agent de securitate (pază)” cu atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate (pază).

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere?

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. Curriculum Vitae.

De reținut faptul că adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Unde se va desfășura concursul?

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Agricol cu sediul în Beclean, str. Piaţa Libertăţii, nr.2, conform următorului calendar, prezentat pe site-ul agricolbeclean.ro:

Selecţia dosarelor: 18.10.2017

Proba scrisă: 19.10.2017, ora 9.00

Proba interviu: 20.10.2017, ora 9.00

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 17.10.2017, ora 14.00, la secretariatul Liceului Tehnologic Agricol Beclean.

Relaţii suplimentare despre bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Agricol Beclean, pe site-ul agricolbeclean.ro sau la numărul de telefon 0263343449.